Regulamin Sklepu

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym boho-chic.pl prowadzonym przez Sprzedawcę.

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego Klienci zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta.

Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści.

§ 1 Definicje

Sklep Internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem boho-chic.pl zarządzany przez Sprzedawcę, pozwalający Użytkownikom zawierać Umowy Sprzedaży;

Sprzedawca - firma MILANO BOUTIQUE MAGDALENA KAMIŃSKA, UL. JANUSZA KORCZAKA 11, 95-100 ZGIERZ, NIP: 7322053721, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres e-mail kontakt@boho-chic.pl

Klient (Usługobiorca) -  Użytkownik, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej;

Produkt (Towar) -  rzecz ruchoma dostępna w Sklepie Internetowym będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży;

Materiały -  informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów;

Rejestracja - czynność jednorazowa umożliwiająca utworzenie konta Klienta;

Konto użytkownika -  indywidualnie utworzony obszar (podstrona) w Sklepie Internetowym dla każdego Użytkownika, dzięki któremu może on składać zamówienia;

Zamówienie -  oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Umowa sprzedaży -  umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Usługa elektroniczna -  usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§2 Postanowienia ogólne

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi elektroniczne: założenie Konta Klienta w Sklepie Internetowym (rejestracja), umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość; udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: dostęp do komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu, posiadanie i dostęp do poczty elektronicznej, korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych.
Podane w Sklepie ceny produktów nie obejmują kosztów wysyłki, które są odrębnie określone na stronie Sklepu i które pokrywa Klient.

Z uwagi na indywidualne ustawienia monitorów zdjęcia i wizerunki Towarów prezentowanych w Sklepie mogą nieznacznie różnić się od ich wyglądu rzeczywistego. Ewentualne różnice nie stanowią podstawy do reklamacji.
Układ wzoru na Produkcie jest dobierany losowo, co oznacza, że Produkty wykonane z tkanin wzorzystych nie zawsze wyglądają identycznie jak na prezentowanych w Sklepie zdjęciach i wizerunkach. Ewentualne różnice nie stanowią podstawy do reklamacji.

Poszczególne partie produkcyjne mogą nieznacznie różnić się między sobą pod względem kolorystycznym. Ewentualne różnice nie stanowią podstawy do reklamacji.

Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu czy Materiałów jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub w innych sytuacjach, w których Sprzedawca pisemnie wyraził zgodę na użycie danych Materiałów.

Warunkiem zrealizowania Zamówienia jest dostępność Produktu w magazynie własnym. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefoniczną i proszony jest o decyzję w sprawie dalszego postępowania względem Zamówienia (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie Zamówienia bez brakujących towarów, dłuższe oczekiwanie na realizację Zamówienia, wybór innego produktu na miejsce brakującego).

Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad i posiadają gwarancję producenta.

§3 Rejestracja

W celu Rejestracji w Sklepie Klient powinien zapoznać się z Regulaminem, zaakceptować jego postanowienia oraz wypełnić Formularz Rejestracyjny poprzez podanie wymaganych danych. Potwierdzenie Rejestracji następuje poprzez wysłanie na podany przez Klienta w procesie Rejestracji adres e-mail potwierdzenia o utworzeniu Konta Klienta. Rejestracja skraca i upraszcza formalności związane z zakupami.

Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu bez dokonywania wcześniejszej Rejestracji.

Użytkownicy niezarejestrowani w Sklepie są zobowiązani do akceptacji Regulaminu.

Użytkownicy niezarejestrowani w Sklepie każdorazowo przy składaniu nowego zamówienia muszą podać odpowiednie dane.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas Rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.

Użytkownik jest jedyną osobą upoważnioną do dokonywania operacji na swoim Koncie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, którym Użytkownik udostępnił swoje Konto.

§ 4 Składanie zamówień / zawieranie Umowy sprzedaży

Zamówienia przyjmowane są przez Stronę Internetową lub w przypadku zamówień indywidualnie dopasowanych pod potrzeby klienta drogą mailową za pomocą adresu kontakt@boho-chic.pl

Przed złożeniem zamówienia za pomocą Sklepu, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie Towar, który zamierza nabyć. Podczas wyboru Produktów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.

Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków: umieszczeniu wybranego Towaru w koszyku (formularz zamówienia), a następnie kliknięciu pola zamawiam. Do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych dotyczących danych Klienta i wybranych Produktów.

Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia przez telefon. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, należy skontaktować się ze Sklepem drogą mailową za pomocą adresu kontakt@boho-chic.pl

Do każdego zamówienia Sklep wysyła mailowo paragon lub, na życzenie Klienta, rachunek uproszczony. W przypadku chęci otrzymania rachunku uproszczonego wymagane jest zaznaczenie stosownej opcji przy Zamówieniu oraz podanie danych firmy wraz z NIP. Paragony oraz rachunki wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta Towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
Klient może wprowadzić zmiany w Zamówieniu lub wycofać je do momentu wysyłki. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem mailowym kontakt@boho-chic.pl

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów i realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania zapasów.

Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie Klientowi wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży, a także poprzez dołączanie do przesyłek dowodu dokonania zakupu. Treść Umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

§5 Sposoby płatności

Użytkownik dokonuje zakupu Towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona od ilości zakupionych Towarów oraz gabarytów przesyłki.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
 1.  płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy:

ALIOR BANK: 17 2490 0005 0000 4500 7729 0739

W przypadku płatności przelewem kwota należności zostanie podana na stronie podsumowania Zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia. Należność musi wpłynąć na konto Sklepu w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia. Po upływie tego czasu nieopłacone Zamówienie zostaje anulowane.


 2.  płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu dotpay

W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na Stronie.

§ 6 Dostawa i odbiór towaru

Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia lub podany drogą mailową.
Wysyłka zakupionych towarów możliwa jest za pośrednictwem standardowej przesyłki kurierskiej.

Informacja o kosztach dostawy wybranych Produktów podawana jest przy wyborze sposobu ich dostawy, na etapie składania Zamówienia.

Termin dostawy Produktu do Klienta podany jest przy każdym produkcie osobno i zależy od tego czy dany produkt jest wykonywany pod indywidualne zamówienie Klienta. W razie konieczności wydłużenia czasu realizacji, Sklep skontaktuje się z Klientem by indywidualnie określić termin wysyłki.

Na termin otrzymania przesyłki składa się czas realizacji Zamówienia, z uwzględnieniem czasu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu (zwykle do 2 dni roboczych) oraz przewidywanego czasu dostawy.

Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę (o ile takie zostały użyte do zabezpieczenia przesyłki). W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

Klient ma obowiązek skontaktować się ze Sklepem jeżeli paczka nie zostanie do niego doręczona w ciągu wskazanych dni roboczych od daty nadania. W przypadku gdy Klient nie zgłosi braku doręczenia przesyłki, a paczka zostanie zwrócona do Sklepu, Klient zostanie obciążony kosztami związanymi z odesłaniem paczki.
Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy lub nieobecności pod wskazanym adresem.

W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, zamówiony towar wraca do Sklepu, a Klient zostanie obciążony kosztami przesłania paczki oraz opłaty manipulacyjnej w wysokości 25% wartości dokonanych zakupów.

§ 7 Reklamacje

Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące niezgodności Produktu z Umową sprzedaży.

Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@boho-chic.pl

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Nabywcy, adres do korespondencji, adres e-mail Nabywcy, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, potwierdzenie dokonania zakupu (paragon lub potwierdzenia dokonania przelewu).

Klient zobowiązany jest na żądanie Usługodawcy do uzupełnienia lub udzielenia dodatkowych informacji, niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia Reklamacji.

Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z Umową, należy go dostarczyć na wskazany przez Sprzedawcę adres.
Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.

W przypadku uznania przez Usługodawcę reklamacji, należności związane z zawarciem Umowy oraz ewentualnym odesłaniem Produktu do Sprzedawcy, w zakresie w jakim Reklamacja została uwzględniona, zostaną zwrócone na rachunek bankowy Klienta w terminie do 14 dni od dnia wystosowania odpowiedniej komunikacji do Klienta o uznaniu reklamacji. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego Klient dokonał płatności lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.

Ewentualny brak odpowiedzi Usługodawcy w sprawie reklamacji we wskazanym terminie traktowany jest jako uznanie reklamacji.

Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się Towaru, uszkodzenia mechaniczne np. rozdarcia powstałe w wyniku użytkowania Towaru, uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania Towaru lub niewłaściwego użytkowania i prania/konserwacji, jak również wady jawne widoczne w momencie otrzymania paczki, a nie zgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu.

Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z indywidualnie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu Towarów.

Jeżeli dostarczony Produkt jest zgodny z Zamówieniem, ale Klient chciałby wymienić go na inny, Sklep może udostępnić Klientowi taką możliwość, przy czym musi zostać to uzgodnione ze Sprzedawcą drogą mailową. Przy wymianie towaru koszty przesyłki w całości ponosi Klient.

§ 8 Odstąpienie od Umowy sprzedaży (zwrot towaru)

Klientowi będącemu Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu Sklepu, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania jakichkolwiek przyczyn - w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zakupiony towaru należy odesłać (w takim samym opakowaniu w jakim przyszedł).


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy dołączyć do odsyłanego towaru (nr zamówienia, imię i nazwisko, nr konta bankowego).

To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrotom podlega wyłącznie odzież bez śladów użytkowania - produkty ze śladami użytkowania nie podlegają zwrotowi.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Klientowi pieniądze za zwrócony towar.
Nie zwracamy pieniędzy za wysyłkę paczki tylko za zakupiony towar.

Prosimy o odsyłanie towaru w kartonach otrzymanych od nas.

Zwracany towar wysyłamy na adres:

Milano Boutique Magdalena Kamińska

ul. Janusza Korczaka 11

95-100 Zgierz§ 9 Rozwiązywanie Umów o świadczenie usług elektronicznych

Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Newsletter).
Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@boho-chic.pl Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba, że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.

W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

W wypadku Usługobiorców niebędących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

§ 10 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Sprzedawcę, jako administratora danych osobowych, w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również, pod warunkiem uzyskania zgody Użytkownika, w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy.

Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać Sprzedawcy świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Użytkownika zakupów w Sklepie.

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane ? w niezbędnym i wymaganym zakresie ? podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Klientem Umową, m. in. podmiotom realizującym dostawy zamówionych Towarów.

Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.

Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

Usługodawca stosuje mechanizm plików ?cookies?, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików ?cookies? ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników, analizowania efektywności portalu, przystosowywania go do potrzeb użytkowników oraz tworzenia statystyk. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm ?cookies? w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie ?cookies? może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.


Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, kontaktując się z Boho Chic np. poprzez adres e-mail kontakt@boho-chic.pl lub za pomocą formularza kontaktowego.
Osoby niepełnoletnie lub mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wprowadzać dane osobowe (oraz korzystać z usług Boho Chic) wyłącznie wtedy, gdy osiągnęły wiek umożliwiający im samodzielne wyrażanie zgody na przetwarzanie ich danych osobowych.
Każda osoba fizyczna ma prawo do pozyskania informacji, czy i jakie jej dane są przetwarzane przez Sprzedawcę, jak również ma prawo dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Nadto osoba ta ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzani a tych danych, prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody wywołuje efekt od momentu otrzymania przez Boho Chic oświadczenia o cofnięciu zgody.
Każda osoba fizyczna ma prawo żądać niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych w przypadku,gdy:
a) jego dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane przez Sprzedawcę
lub w inny sposób przetwarzane;
b) zgoda, na której opiera się przetwarzanie została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

§ 11 Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie Regulaminu w ciągu 14 dni przez planowaną zmianą na stronie internetowej Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

Produkt dodany do porównania